fbpx

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2311

PRZECZYTAJ:

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2311z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292.

Treść Rozporządzenia znajduje się pod linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0039.01.POL&toc=OJ:L:2017:331:TOC