fbpx

Wyrok TSUE ws. C-265/16

PRZECZYTAJ:

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano wyrok w sprawie C-265/16 dotyczący świadczenia usługi rejestracji wideo w chmurze (cloud computing) kopii utworów chronionych prawem autorskim bez zgody danego twórcy.

Wyrok z dnia 29 listopada 2017 r. jest rezultatem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Tribunale ordinario di Torino, Włochy.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.032.01.0003.01.POL&toc=OJ:C:2018:032:TOC