fbpx

Witamy EKŁE

PRZECZYTAJ:

17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009.

Oba akty prawne wchodzą w życie 20 grudnia br. Rozporządzenie będzie obowiązywać bezpośrednio, natomiast dyrektywa wymaga implementacji do prawa krajowego – państwa członkowskie będą miały na to dwa lata.

Teksty obu aktów prawnych w języku polskim są dostępne są na tej stronie.

Wersje w języku angielskim są tutaj.

Więcej informacji o obu aktach prawnych znajduje się na stronie UKE:

https://www.uke.gov.pl/akt/europejski-kodeks-lacznosci-elektronicznej-i-rozporzadzenie-berec-opublikowane-w-dzienniku-urzedowym-ue,158.html