fbpx

Projekt dyrektywy o prawach autorskich na rynku cyfrowym

PRZECZYTAJ:

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej uzgodnili ostateczną wersję projektu nowej dyrektywy o prawach autorskich. Zakłada on, że na platformach takich jak Facebook czy Google News będą mogły pojawiać się krótkie fragmenty treści od wydawców. Media i twórcy uzyskają większe możliwości negocjowania opłat licencyjnych od internetowych gigantów.

Obecnie projekt dyrektywy oczekuje na jej oficjalne zatwierdzenie na posiedzeniach plenarnych obu instytucji unijnych.

Następnie, po jej uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE Państwa Członkowskie będą miały 24 miesiące na implementację dyrektywy do prawa krajowego.

Więcej informacji na temat szczegółowych regulacji wprowadzanych dyrektywą można znaleźć między innymi na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190212IPR26152/porozumienie-parlamentu-i-rady-w-sprawie-praw-autorskich-na-rynku-cyfrowym-ue