fbpx

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-298/17

PRZECZYTAJ:

W Dzienniku Urzędowym UE dnia 18 lutego br. opublikowano wyrok TSUE w sprawie C-298/17 dotyczący m.in. oferowania przez przedsiębiorstwa oglądania programów telewizyjnych w bezpośredniej transmisji strumieniowej w Internecie, a także kompetencji państw członkowskich w zakresie wprowadzania obowiązku must carry w przypadku retransmisji w Internecie.

Sentencja

1)

Artykuł 31 ust. 1 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze powszechnej), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r., należy interpretować w ten sposób, że przedsiębiorstwa oferującego oglądanie programów telewizyjnych w bezpośredniej transmisji strumieniowej w Internecie nie można z tego tylko powodu uważać za przedsiębiorstwo udostępniające sieć łączności elektronicznej wykorzystywaną do publicznego rozpowszechniania kanałów radiowych i telewizyjnych.

2)

Postanowienia dyrektywy 2002/22, zmienionej dyrektywą 2009/136, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by w sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym państwo członkowskie nałożyło obowiązek rozpowszechniania (must carry) na przedsiębiorstwa, które – nie udostępniając sieci łączności elektronicznej – oferują oglądanie programów telewizyjnych w bezpośredniej transmisji strumieniowej w Internecie.

Całość wyroku wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CFF35247A59B8833DB543585EB4DD961?text=&docid=208967&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=129386