fbpx

Zmiana przepisów o przenośności numerów

PRZECZYTAJ:

Dziś, tj. 1 marca 2019 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru przy zmianie dostawcy usług.

Zmiana przepisów pozwala by wnioski o:

· zmianę przydzielonego numeru,

· przeniesienie numeru do nowej lokalizacji,

· przeniesienie numeru do nowego dostawcy usług,

były składane w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej. Jednocześnie zawiadomienia w procesach zmiany i przeniesienia numeru będą doręczane abonentowi na trwałym nośniku w takiej formie, w jakiej został złożony wniosek. Abonent ma możliwość zażądania, aby informacje dot. przeniesienia były mu dostarczane na piśmie lub drogą elektroniczną.

Jeśli abonent złoży wniosek w formie dokumentowej, nowy dostawca musi utrwalić i doręczyć abonentowi  treść wniosku na trwałym nośniku. To zapewni klientowi możliwość sprawdzenia wniosku i trybu przeniesienia numeru na potrzeby ewentualnych roszczeń i reklamacji.

Zmianie ulega też zakres elementów, które musi zawierać wniosek o przeniesienie numeru. Nowe wnioski muszą m.in. zawierać:

  • oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu promocyjnego,
  • pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia umowy w imieniu abonenta z dotychczasowym dostawcą.

Nie ma możliwości przeniesienia numeru w dwuetapowej procedurze bez pełnomocnictwa, w  której abonent musiał samodzielnie wypowiedzieć umowę z dotychczasowym dostawcą.

Aby ograniczyć przypadki przeniesienia numeru wbrew woli abonenta, dotychczasowy dostawca usług musi poinformować abonenta o rozpoczęciu procesu przeniesienia numeru. Informacja, że numer będzie przeniesiony, zawiera nazwę dotychczasowego oraz nowego dostawcy i powinna być przekazana nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania tej przez dotychczasowego dostawcę, w formie SMS-a albo – w przypadku sieci stacjonarnych – połączenia telefonicznego.

Jeśli abonent chce zrezygnować z przeniesienia numeru, może złożyć oświadczenie o rezygnacji do dotychczasowego lub nowego dostawcy usług. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej 2 dni przed planowanym przeniesieniem numeru.

https://www.uke.gov.pl/akt/zmiana-przepisow-o-przenosnosci-numerow,183.html

Tekst rozporządzenia MC w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002324/O/D20182324.pdf