fbpx

KINGA PAWŁOWSKA-NOJSZEWSKA

radca prawny

Kinga Pawłowska-Nojszewska | radca prawny

Biogram

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów uczestniczyła w programie Erasmus w Karel de Groote Hogeschool w Antwerpii. Skończyła aplikację radcowską i jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Była słuchaczką półrocznego kursu prawa angielskiego „English Law Programme”, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczka szeregu anglojęzycznych kursów z zakresu prawa europejskiego, organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego (Europaeische Rechtsakademie) w Trewirze.

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym i prawie nowych technologii. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej i prawo kontraktowe. Brała udział w negocjowaniu i tworzeniu szeregu umów o wdrożenie systemów IT.

Osiągnięcia zawodowe

• współautorstwo wytycznych ERG (European Regulatory Group, poprzedniczka BEREC) dotyczących stosowania rozporządzenia nr 544/2009 zmieniającego rozporządzenie nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej;

• opracowanie kilkudziesięciu opinii o zgodności projektów aktów prawnych z prawem UE, w tym projektu ustawy transponującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/61 w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej;

• opracowanie wielu umów cywilnoprawnych, w tym szeregu umów o wdrożenie systemów IT – m.in. umowy dotyczącej wdrożenia drugiej wersji systemu Centralny Rejestr Kart Polaka;

• prowadzenie wielu postępowań w sprawach toczących się przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości na mocy upoważnienia udzielonego przez Pełnomocnika RP przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA;

Motto: „Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne” (Celsus)

Języki : język angielski biegle,  język niemiecki.

Hobby:  podróże, żeglowanie i narciarstwo.