fbpx

KORINA A. SUDÓŁ

adwokat

Korina A. Sudół | adwokat

Biogram

Zajmuje się prawem telekomunikacyjnym, w szczególności w obszarze umów abonenckich i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także procesach legislacyjnych obejmujących regulację rynku telekomunikacyjnego. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i bieżącym monitorowaniem zgodności z prawem dokumentacji umownych stosowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Specjalista do spraw karnych, w tym również w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności karnej przy prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej.

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Osiągnięcia zawodowe

• skuteczne zabezpieczanie praw operatorów sieci kablowych w ramach procesów legislacyjnych obejmujących obszar regulacji rynku telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

• skuteczne zwracanie uwagi organów odpowiedzialnych za regulację rynku telekomunikacyjnego na liczne problemy związane z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej (w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym bieżącej współpracy z konsumentami oraz budowy sieci telekomunikacyjnych i ich dofinansowania ze środków Unii Europejskiej) 

aktywna reprezentacja środowiska telekomunikacyjnego w toku prac legislacyjnych implementujących do polskiego porządku prawnego akty prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności dyrektyw składających się na tzw. pakiet telekomunikacyjny, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów

•  skuteczne zwracanie uwagi organów odpowiedzialnych za regulację rynku telekomunikacyjnego na liczne problemy związane z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej (w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym bieżącej współpracy z konsumentami oraz budowy sieci telekomunikacyjnych i ich dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Motto: Honorowość i uczciwość.

Języki : język angielski

Hobby:  wyrób biżuterii oraz elementów dekoracyjnych dla wnętrz, malarstwo, literatura.