telekomunikacja

konsumenckie, międzyoperatorskie, regulacje

Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej odbywa się w oparciu o szczególne, sektorowe wymogi prawne, które dotykają niemal każdego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odmiennie od szeregu innych branż uregulowane zostały bowiem relacje z klientami, relacje z konkurentami, a także obowiązki względem organu regulacyjnego.

Jako Kancelaria posiadamy szerokie doświadczenie praktyczne w doradztwie związanym z Prawem telekomunikacyjnym, a także bierzemy aktywny udział w pracach nad przyszłą regulacją rynku telekomów – Prawem Komunikacji Elektronicznej.

Prawo Komunikacji Elektronicznej
 • Kompleksowe dostosowanie i wdrożenie dokumentacji związane z nowym prawem
 • Wsparcie w działalności hurtowej
 • Uzyskiwanie dostępów do budynków i kanalizacji

Nasze dotychczasowe działania:

 • Udział w pracach legislacyjnych nad Prawem Komunikacji Elektronicznej (od marca 2020 r.)
 • Liczne szkolenia z zakresu PKE/EKŁE, także przygotowywane na rzecz instytucji publicznych, webinary oraz wystąpienia na branżowych konferencjach
 • Wdrożenie przepisów Tarczy 3.0 (częściowa implementacja EKŁE) u kilkunastu przedsiębiorców
 • Organizacja spotkań przedstawicieli branży z regulatorami (UKE, UOKIK) w celu ustalenia kierunków interpretacji przepisów Tarczy 3.0 lub omówienia postulatów do PKE
Zagadnienia abonenckie
 • Przygotowanie oraz wdrożenie pełnego zakresu dokumentów abonenckich
 • Doradztwo prawne w projektowaniu procesów i rozwiązań związanych obsługą abonenta (zawieranie umów na odległość, zagadnienia prezentacji ofert, narzędzie do monitorowania zużycia usługi, przenośność Internetu, obowiązki informacyjne
  i inne)
 • Sprawy sporne z abonentami
 • Reprezentacja w postępowaniach UOKIK
 • Jednostronne zmiany warunków umów abonenckich (zmiany cen, wycofanie programów telewizyjnych)
Dostępy na potrzeby inwestycji
 • Uzyskiwanie dostępu do budynków w celu zapewnienia w nich telekomunikacji: przygotowywanie umów jak i postępowania przed Prezesem UKE, a także obsługa tych postępowań na etapie sądowym
 • Uzyskiwanie dostępu do nieruchomości, dróg publicznych, lasów, terenów kolejowych
 • Przygotowywanie umów o dostępie do infrastruktury technicznej takiej jak kanalizacja kablowa, kanały technologiczne czy słupy elektroenergetyczne
 • Obrona przedsiębiorców przed regulacjami UKE dotyczącymi dostępu do kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, dostępu do kabli abonenckich, stawek opłat za zakańczanie połączeń (FTR)
 • Przygotowywanie, opiniowanie i naegocjacje umów integratorskich z operatorami budynkowymi, obrona interesów właścicieli nieruchomości w przypadku negocjacji z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
Uzyskiwanie dofinansowań z funduszy publicznych i obsługa POPC
 • Przygotowywanie od podstaw oraz doradztwo w przeprowadzeniu procesu wyboru wykonawcy inwestycji w projektach POPC
 • Skuteczne kwestionowanie korekt finansowych nałożonych na beneficjentów
 • Sporządzenie protestów od rozstrzygnięcia konkursów o wybór projektów do dofinansowania
 • Przygotowywanie ofert ramowych oraz modyfikacji ofert ramowych w oparciu o warunki poszczególnych konkursów POPC, a także udział w procesie zatwierdzania ofert ramowych przez Prezesa UKE
 • Pomoc w negocjowaniu umów o dostęp do sieci POPC, zarówno z perspektywy beneficjentów konkursów, jak i operatorów próbujących uzyskać dostęp
Relacje międzyoperatorskie oraz regulacja rynku
 • Przygotowywanie umów oraz udział w negocjacjach w zakresie współpracy międzyoperatorskiej na warunkach komercyjnych
 • Dokładna znajomość ofert regulowanych, w tym w zakresie sieci wybudowanych w programie POPC, oferty SOR Orange Polska oraz decyzji regulujących dostęp do dropów abonenckich
Inwestycje w zakresie sieci telekomunikacyjnych
 • Uzyskiwanie zgód i pozwoleń potrzebnych do budowy sieci telekomunikacyjnych
 • Formułowanie umów o dostępie do nieruchomości, budynków, lasów, terenów kolejowych, dróg publiczny, a także infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej
 • Reprezentacja przed UKE i SOKiK w sprawie dostępu do nieruchomości, budynków, lasów, terenów kolejowych, dróg publiczny, a także infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej
 • Wsparcie w wywiązywaniu się z obowiązków operatora sieci technicznej i telekomunikacyjnej, w tym także w zakresie związanym z dofinansowaniami publicznymi
Obowiązki na rzecz UKE
 • Wsparcie w przygotowaniu się do spełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z rozporządzenia SIIS/PIT
 • Prowadzenie postępowań z zakresu dopłaty do usługi powszechnej
Regulacje OTT
 • Kwalifikacja infrastruktury jako sieci komunikacji elektronicznej, w tym content delivery networks, software defined networks oraz sieci wykorzystujące protokół SIP (MPLS, SIP trunk)
 • Obowiązki z zakresu radiofonii i telewizji, w tym must carry i must offer
 • Relacje z przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej pod kątem neutralność sieci
 • Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Obowiązki dostawcy usług detalicznych, w szczególności z zakresu ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych i prywatności

nasi eksperci

zajmujący się tą tematyką

artykuły

i publikacje

8% VAT na Internet?

8% VAT na Internet?

Unia Europejska zachęca państwa członkowskie do obniżenia stawki VAT na internet. Czy Polska skorzysta z tej możliwości? Dziś nie wiemy i na razie dyskusji w tym temacie nie słychać. A jest bardzo ważna, niezależnie od jej ostatecznych wniosków.Dyrektywa w sprawie...

read more

kontakt

zapraszamy do kontaktu

Godziny otwarcia naszych biur od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

KPM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.WOŹNY sp.p.
ul. Strzelecka 27/7, 61-846 Poznań

NIP: 7831841651
KRS: 0000917620