telekomunikacja

konsumenckie, międzyoperatorskie, regulacje

Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej odbywa się w oparciu o szczególne, sektorowe wymogi prawne, które dotykają niemal każdego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odmiennie od szeregu innych branż uregulowane zostały bowiem relacje z klientami, relacje z konkurentami, a także obowiązki względem organu regulacyjnego.

Jako Kancelaria posiadamy szerokie doświadczenie praktyczne w doradztwie związanym z Prawem telekomunikacyjnym, a także bierzemy aktywny udział w pracach nad przyszłą regulacją rynku telekomów – Prawem Komunikacji Elektronicznej.

Prawo Komunikacji Elektronicznej
 • Kompleksowe dostosowanie i wdrożenie dokumentacji związane z nowym prawem
 • Wsparcie w działalności hurtowej
 • Uzyskiwanie dostępów do budynków i kanalizacji

Nasze dotychczasowe działania:

 • Udział w pracach legislacyjnych nad Prawem Komunikacji Elektronicznej (od marca 2020 r.)
 • Liczne szkolenia z zakresu PKE/EKŁE, także przygotowywane na rzecz instytucji publicznych, webinary oraz wystąpienia na branżowych konferencjach
 • Wdrożenie przepisów Tarczy 3.0 (częściowa implementacja EKŁE) u kilkunastu przedsiębiorców
 • Organizacja spotkań przedstawicieli branży z regulatorami (UKE, UOKIK) w celu ustalenia kierunków interpretacji przepisów Tarczy 3.0 lub omówienia postulatów do PKE
Zagadnienia abonenckie
 • Przygotowanie oraz wdrożenie pełnego zakresu dokumentów abonenckich
 • Doradztwo prawne w projektowaniu procesów i rozwiązań związanych obsługą abonenta (zawieranie umów na odległość, zagadnienia prezentacji ofert, narzędzie do monitorowania zużycia usługi, przenośność Internetu, obowiązki informacyjne
  i inne)
 • Sprawy sporne z abonentami
 • Reprezentacja w postępowaniach UOKIK
 • Jednostronne zmiany warunków umów abonenckich (zmiany cen, wycofanie programów telewizyjnych)
Dostępy na potrzeby inwestycji
 • Uzyskiwanie dostępu do budynków w celu zapewnienia w nich telekomunikacji: przygotowywanie umów jak i postępowania przed Prezesem UKE, a także obsługa tych postępowań na etapie sądowym
 • Uzyskiwanie dostępu do nieruchomości, dróg publicznych, lasów, terenów kolejowych
 • Przygotowywanie umów o dostępie do infrastruktury technicznej takiej jak kanalizacja kablowa, kanały technologiczne czy słupy elektroenergetyczne
 • Obrona przedsiębiorców przed regulacjami UKE dotyczącymi dostępu do kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, dostępu do kabli abonenckich, stawek opłat za zakańczanie połączeń (FTR)
 • Przygotowywanie, opiniowanie i naegocjacje umów integratorskich z operatorami budynkowymi, obrona interesów właścicieli nieruchomości w przypadku negocjacji z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
Uzyskiwanie dofinansowań z funduszy publicznych i obsługa POPC
 • Przygotowywanie od podstaw oraz doradztwo w przeprowadzeniu procesu wyboru wykonawcy inwestycji w projektach POPC
 • Skuteczne kwestionowanie korekt finansowych nałożonych na beneficjentów
 • Sporządzenie protestów od rozstrzygnięcia konkursów o wybór projektów do dofinansowania
 • Przygotowywanie ofert ramowych oraz modyfikacji ofert ramowych w oparciu o warunki poszczególnych konkursów POPC, a także udział w procesie zatwierdzania ofert ramowych przez Prezesa UKE
 • Pomoc w negocjowaniu umów o dostęp do sieci POPC, zarówno z perspektywy beneficjentów konkursów, jak i operatorów próbujących uzyskać dostęp
Relacje międzyoperatorskie oraz regulacja rynku
 • Przygotowywanie umów oraz udział w negocjacjach w zakresie współpracy międzyoperatorskiej na warunkach komercyjnych
 • Dokładna znajomość ofert regulowanych, w tym w zakresie sieci wybudowanych w programie POPC, oferty SOR Orange Polska oraz decyzji regulujących dostęp do dropów abonenckich
Inwestycje w zakresie sieci telekomunikacyjnych
 • Uzyskiwanie zgód i pozwoleń potrzebnych do budowy sieci telekomunikacyjnych
 • Formułowanie umów o dostępie do nieruchomości, budynków, lasów, terenów kolejowych, dróg publiczny, a także infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej
 • Reprezentacja przed UKE i SOKiK w sprawie dostępu do nieruchomości, budynków, lasów, terenów kolejowych, dróg publiczny, a także infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej
 • Wsparcie w wywiązywaniu się z obowiązków operatora sieci technicznej i telekomunikacyjnej, w tym także w zakresie związanym z dofinansowaniami publicznymi
Obowiązki na rzecz UKE
 • Wsparcie w przygotowaniu się do spełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z rozporządzenia SIIS/PIT
 • Prowadzenie postępowań z zakresu dopłaty do usługi powszechnej
Regulacje OTT
 • Kwalifikacja infrastruktury jako sieci komunikacji elektronicznej, w tym content delivery networks, software defined networks oraz sieci wykorzystujące protokół SIP (MPLS, SIP trunk)
 • Obowiązki z zakresu radiofonii i telewizji, w tym must carry i must offer
 • Relacje z przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej pod kątem neutralność sieci
 • Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Obowiązki dostawcy usług detalicznych, w szczególności z zakresu ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych i prywatności

nasi eksperci

zajmujący się tą tematyką

artykuły

i publikacje

Szukamy pracownika do Administracji KPM!

Szukamy pracownika do Administracji KPM!

Kim jesteśmy?  Od 2010 roku świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmiotów świadczących usługi w Internecie. Nasi Klienci to izby gospodarcze oraz wiodący operatorzy telekomunikacyjni w Polsce.  Kim dla nas będziesz?  Dołączając do KPM...

read more
PKE – status konsultacji ustawy

PKE – status konsultacji ustawy

Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz towarzysząca mu ustawa wprowadzająca (wPKE) przeszły już oficjalnie etap konsultacji publicznych. Obecnie nie podano oficjalnych terminów dalszych prac. Założyć można jednak, że ze względu na wyrok TSUE z 14.03.2024 r....

read more
Umowy pakietowe wedle Prawa Komunikacji Elektronicznej

Umowy pakietowe wedle Prawa Komunikacji Elektronicznej

Nowy Rząd ponownie uruchomił prace nad wdrożeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (dyrektywa unijna nr 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r., w skrócie: EKŁE). Środowisko branżowe spodziewa się szybkiego przyjęcia nowej ustawy implementacyjnej – Prawa...

read more

kontakt

zapraszamy do kontaktu

Godziny otwarcia naszych biur od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

KPM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.WOŹNY sp.p.
ul. Strzelecka 27/7, 61-846 Poznań

NIP: 7831841651
KRS: 0000917620