17 kwietnia 2024

PKE i wPKE – podsumowanie zmian w projekcie z 11 kwietnia 2024 r. (przedstawionego opinii publicznej 15 kwietnia)

Powraca temat Prawa Komunikacji Elektronicznej, które zastąpi Prawo telekomunikacyjne. Poprzednia próba wdrożenia zakończyła się fiaskiem.

O jakich zmianach w projekcie wiemy już teraz (stan na 11.04.2024 r.)?

 

Roczna opłata telekomunikacyjna. Obniżono maksymalną wysokość – z dotychczas planowanych 0,25% rocznych przychodów na 0,15% (art. 23 ust. 4). Niestety obniżono również próg rocznego przychodu kwalifikujący do uiszczania tej opłaty. Planowano 8.000 x krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jest to 1.000 x krotności (art. 24 ust. 7). Zmiany wejdą też w życie prawdopodobnie rok później, niż pierwotnie planowane.

Opłaty za dysponowanie częstotliwościami. Obniżono większość opłat związanych z dysponowaniem częstotliwościami. Niemal wszystkie opłaty roczne, a niektóre zmniejszono nawet o połowę (art. 24 ust. 10 i 21).

Opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji. Zmniejszono większość (wszystkie, oprócz opłat za numer abonencki i numer dla komunikacji maszyna-maszyna) maksymalnych rocznych opłat, większość z nich nawet o połowę (art. 25 ust. 5).

Jednostronne zmiany warunków umowy. Wprowadzono jednoznaczny wymóg wprowadzenia do umowy okoliczności jednostronnych jej zmian zgodnie z PKE (a nie tylko samego trybu – jak dotychczas, art. 293 ust. 1 pkt 12)). Odmówiono również uwzględnienia postulatów UOKiK (!) o zaostrzenie warunków jednostronnych zmian. W przepisach wprowadzających przewidziano dodatkowo możliwość wprowadzenia klauzul modyfikacyjnych zgodnych z PKE (w określonej procedurze) także do umów zawartych przed jej wejściem w życie (art. 78 ust. 7-9).

Odszkodowanie za przedterminowe zerwanie umowy przez abonenta. Zwiększono limit odszkodowania dla dostawcy. Dotychczas planowaną połowę abonamentu należnego do końca umowy podniesiono do całości sumy tak należnego abonamentu (art. 304 ust. 3 pkt 1)). Równocześnie, zniesiono wymóg wskazywania w umowie kwoty odszkodowania – zamiast tego wystarczą zasady jego wypłaty (art. 293 ust. 1 pkt 8) lit. c)).

Informacje przedumowne – limit wzorców. Zrezygnowano z limitu wzorców umownych kwalifikowanych jako informacje przed umowne (art. 286 ust. 1).

Usługa fakultatywnego obciążania rachunku. Wprowadzono szereg zmian w tym w zakresie: progu kwotowego (dodano kolejny: 200 zł, a domyślny zmieniono z 70 zł na 100 zł) oraz wprowadzono obowiązek zapewnienia abonentowi sprawnego zablokowania takich usług. Z definicji wyłączono wprost usługi ubezpieczeniowe (art. 2 pkt 75)). Istotnie zmieniono też zasady autoryzacji (zamiast dotychczas wzorowanych na usługach płatniczych – opierają się np. na danych abonenta, którymi już dysponuje operator), art. 349-350.

Zakaz sprzedaży door to door – zniesiono całkowicie zakaz zawierania umów abonenckich podczas nieumówionych wizyt w domu abonenta (art. 284).

Zwrot niewykorzystanych środków prepaid – złagodzono formalności związane ze zwrotem. Zniesiono wymogi formalne wniosku o zwrot (wystarczy wskazanie przez sposobu zwrotu). Prawo ograniczono jedynie do konsumentów (dotychczas miało obejmować także mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i organizacje non-profit). Dodano zastrzeżenie, że opłata za zwrot nie może przekraczać kwoty środków podlegającej zwrotowi, art. 331.

Retencja danych. Zniesiono obowiązek gromadzenia danych jednoznacznie identyfikujących użytkownika w sieci. Wystarczą dane identyfikujące samo zakończenie sieci, art. 49 ust. 1.

Usługa powszechna – zmniejszono próg przychodu rocznego warunkującego udział w dopłacie – zamiast 4.000 x krotności przeciętnego wynagrodzenia, ma być 1.000 x krotność. Dodatkowo minimalną przepustowość łącza dla usługi adekwatnego szerokopasmowego dostępu do internetu, określać będzie Prezes UKE, zamiast Ministra Cyfryzacji (który zgodnie z dotychczasowym projektem miał ją wskazywać rozporządzeniem), art. 356 i 369.