Jakub Woźny

specjalista w dziedzinie: nowoczesne technologie,telekomunikacja,telewizja

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie komunikacji elektronicznej. Posiada unikalne w skali Polski doświadczenie w nowszych aspektach prawa telekomunikacyjnego, np. kwalifikacji usług typu content delivery networks, obowiązkach dostawców usług transmisji IoT lub usług IoT).

Szczególnie intensywnie poświęca się przypadkom ingerencji Prezesa UKE w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tak na zasadach regulacji symetrycznej, jak i asymetrycznej (podmiotów o pozycji znaczącej). Wspiera podmioty dotknięte szczególnymi regulacjami usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym tzw. OTTs. W bieżącej działalności pracuje nad wdrażaniem u przedsiębiorców Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Jest autorem uwag do części Prawa komunikacji elektronicznej, obejmującej m.in. status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Od lipca 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego podgrupy „Legislacja”, w ramach powołanej przez Ministra Cyfryzacji Grupy ds. IoT. W swojej działalności doradczej często łączy wiedzę z zakresu telekomunikacji z wykształceniem ekonomicznym. Współautor raportów tematycznych, dotyczących regulacji OTT czy zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami. Ukończył studia doktoranckie na Instytucie Nauk Prawnych PAN, kończy opracowanie pracy doktorskiej. W działalności zawodowej interesuje się zjawiskiem platformizacji usług cyfrowych oraz powiązanymi z nim nowymi koncepcjami z zakresu ochrony konkurencji.