Jakub Woźny

specjalista w dziedzinie: nowoczesne technologie,telekomunikacja,telewizja

Specjalizuje się w prawie komunikacji elektronicznej. Posiada unikalne doświadczenie w nowszych aspektach prawa telekomunikacyjnego, np. kwalifikacji usług typu content delivery networks, obowiązkach dostawców platform IoT/M2M, A2P, CPaaS czy zasadach regulacji komunikacji satelitarnej. 

Szczególnie intensywnie poświęca się przypadkom ingerencji Prezesa UKE w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tak
na zasadach regulacji symetrycznej (dostęp do usług i sieci),
jak i asymetrycznej (podmiotów o pozycji znaczącej). Wspiera podmioty dotknięte szczególnymi regulacjami usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym tzw. OTTs. Pomaga w aspektach regulacyjnych przy większych przejęciach i przekształceniach spółek z branży komunikacji elektronicznej. W bieżącej działalności pracuje
nad wdrażaniem u przedsiębiorców Prawa komunikacji elektronicznej (Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej). Doradza izbom gospodarczym w procesie legislacyjnym.
 

W poprzednich latach był m.in. członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, arbitrem stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Prezesie UKE, pełniłł funkcję przewodniczącego podgrupy „Legislacja”, w ramach powołanej przez Ministra Cyfryzacji Grupy ds. IoT. Obecnie
jest ekspertem Grupy Roboczej ds. AI, IoT i technologii przełomowych. W swojej działalności doradczej często łączy wiedzę z zakresu telekomunikacji z wykształceniem ekonomicznym. Współautor raportów tematycznych, dotyczących regulacji OTT czy zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami. Ukończył studia doktoranckie na Instytucie Nauk Prawnych PAN, kończy opracowanie pracy doktorskiej. W działalności zawodowej interesuje się zjawiskiem platformizacji usług cyfrowych oraz powiązanymi z nim nowymi koncepcjami z zakresu ochrony konkurencji.