21 sierpnia 2023

Cyberbezpieczeństwo i ochrona przed pornografią – każdy może zabrać głos

Projekty ustaw regulujących cyberbezpieczeństwo i ochronę małoletnich przed treściami pornograficznymi będą przedmiotem wysłuchania publicznego w Sejmie w dniach 11 i 12 września. Termin zgłoszeń mija 1 września w przypadku projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i 2 września w przypadku projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (projekt ustawy o ochronie małoletnich).
Oba ww. projekty ustaw budzą zainteresowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Czas pracy nad projektem nowelizacji KSC liczy się już w latach, a prace nad projektem ustawy o ochronie małoletnich trwają od jesieni zeszłego roku. Trafiły jednak w podobnym czasie do Sejmu. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców tymi projektami, posłowie postanowili umożliwić stronie społecznej publiczne zabranie głosu w ich sprawie. Każdy, kto zgłosi formalnie swój udział na odpowiednim formularzu i w wyznaczonym terminie, będzie mógł zabrać głos w Sejmie.

Warto przypomnieć, że projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk sejmowy nr 3457) dotyczy m.in.:

  1. szeregu obowiązków nakładanych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, związanych z utrzymaniem cyberbezpieczeństwa swoich sieci (oraz szczegółowej kontroli wykonywania tych obowiązków),
  2.  zasad uznawania dostawcy sprzętu i oprogramowania za dostawcę wysokiego ryzyka, jak również konsekwencji takiej decyzji w postaci obowiązku usunięcia sprzętu i oprogramowania takiego dostawcy ze swojej sieci,
  3. zasad przyznawania zasobów częstotliwości z zakresu 700 MHz,
  4. zasad dostępu operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa do infrastruktury technicznej, także należącej do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Projekt ustawy o ochronie małoletnich zakłada natomiast m.in. nałożenie na wszystkich dostawców usługi dostępu do sieci internet obowiązku zapewnienia abonentom (osobom fizycznym, osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz niektórym jednostkom sektora finansów publicznych) możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie. Usługa ta powinna zapewniać funkcjonalność blokowania dostępu do stron internetowych zawierających treści pornograficzne. Dostawcy usług będą zobowiązani tworzyć coroczne raporty na temat realizacji ww. obowiązku, a także będą podlegać kontroli właściwego ministra w tym zakresie. Projektowi ustawy o ochronie małoletnich została w całości poświęcona strona internetowa https://kontrolainformacji.pl/, stworzona przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej.

Wysłuchania publiczne są organizowane w Sejmie rzadko, więc poddanie ww. projektów ustaw takiemu wysłuchaniu świadczy o tym, że posłowie docenili wagę tych dwóch projektów ustaw. Będzie to zatem okazja do publicznego zabrania głosu i przedstawienia w Sejmie swojego stanowiska bezpośrednio.

Link do strony, z której można pobrać formularz zgłoszenia do wysłuchania publicznego oraz zapoznać się z informacją dla osób chcących wziąć udział w wysłuchaniu publicznym:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/wysluchanie_publiczne

Link do strony z projektami ustaw, które będą przedmiotem wysłuchania publicznego wraz z informacją o terminach zgłoszeń:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/inf_wys_pub