22 maja 2023

Doniosłe zmiany w planowaniu przestrzennym

Reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanie się faktem w najbliższych miesiącach – wprowadzi nowy porządek w zakresie rozwoju ładu przestrzennego i  wniesie nowe wartości co do procesów inwestycyjno-budowalnych. Operatorom przysporzy jednak niemałego bólu głowy.
Zmianą najbardziej doniosłą jest wprowadzenie nowej instytucji, która ma stanowić nowe otwarcie przy nowoczesnym gospodarowaniu przestrzenią – plan ogólny gminy. Propozycja stanowi, że plan ogólny będzie sporządzany obligatoryjnie i ma posiadać rangę aktu prawa miejscowego. Pożegnamy się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – w miejsce studium wejdzie strategia rozwoju lokalnego lub ponadlokalnego. Obok tego powstanie również nowe narzędzie do opanowania ruchu inwestycyjnego, czyli zintegrowany plan inwestycyjny, i pojawią się zmiany w regulacji decyzji o warunkach zabudowy.

Przenosząc rzecz na obszar telekomunikacji trzeba powiedzieć, że proponowane rozwiązania nie do końca odpowiadają charakterystyce branży. Po pierwsze, plan ogólny gminy nie będzie dostosowany do realiów rozwoju telekomunikacji w Polsce. Wynika to z faktu, że plan ma w detalach regulować rozmieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w gminie. Fakt planowania na przyszłość nie odpowiada temu, że rozwoju sieci obecnie nie da się precyzyjnie przewidzieć. Co więcej, nowelizacja z nieznanych przyczyn pomija korzystanie z systemów inwentaryzacyjnych dla telekomunikacji (PIT, SIDUSIS).

Poważną konsekwencją w perspektywie czasu może być to, że budowanie nieprzewidzianych w planie ogólnym sieci po jego uchwaleniu, będzie z tym planem niezgodne, a co za tym idzie także bezprawne. Plan ogólny może też przewidywać inne ograniczenia w zakresie rozwoju infrastruktury. To oznacza z kolei, że w niektórych gminach może pojawić się potencjalny problem związany z rozwojem sieci. Przeszkodą może stać się także fakt, że odtąd decyzje lokalizacyjne dla inwestycji będą wydawane dla tych projektów, które będą zgodne z planem ogólnym, a co za tym idzie – tylko dla tych, które w tym planie zostaną uwzględnione. Nieprzewidziane w planie ogólnym sieci nie uzyskaną zatem koniecznych zezwoleń.