5 czerwca 2023

Kodeks Dobrych Praktyk – nowe zasady dostępu do słupów elektroenergetycznych

Mimo wydania przez Prezesa UKE w dniu 12 lutego 2021 r. pięciu decyzji o warunkach ramowych dostępu do słupów niskiego i średniego napięcia dla pięciu OSD  (ENEA Operator sp. z o. o., Stoen Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A.) w dalszym ciągu rynek telekomunikacyjny wskazywał na problemy z dostępem do słupów tych OSD.

W związku z tym, Prezes UKE w dniu 18 maja br. opublikował opracowane przez siebie wytyczne w zakresie doprecyzowania zasad dostępu do słupów elektroenergetycznych jako Kodeks Dobrych Praktyk (KDP) do stosowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz OSD.

W KDP poruszono ogólne zasady zawierania umów ramowych oraz szczegółowych w tym czas ich trwania i zasady ich rozwiązania. Przedstawiono również harmonogram negocjowania i zawierania tych umów oraz zasady prowadzenia i skutków wizji lokalnej weryfikującej stan słupów.

Rekomendowano aby zasady prowadzenia prac instalacyjnych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na słupach elektroenergetycznych prowadzić z uwzględnieniem:

  • norm branżowych rekomendowanych przez Prezesa UKE do stosowania (m.in. norm pracy przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych),
  • wykonania projektu technicznego (bez konieczności posiadania uprawnień w budownictwie energetycznym) zatwierdzonego przez OSD,
  • oraz opracowywania dokumentacji powykonawczej.

W kwestii norm technicznych wskazanych przez Prezesa UKE, zakres ich stosowania jest ograniczony do tych elementów, które są związane z instalacją na słupach kabli światłowodowych, a nie kabli elektroenergetycznych. Ponadto w zakresie prac instalacyjnych w pobliży kabli pod napięciem nadal należy pamiętać o zasadach BHP z rozporządzeń z Kodeksu Pracy.

Zawarte w KDP zasady pokrywają się z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa UKE przy rozstrzyganiu sporów między OSD a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

 

Całość dokumentu można znaleźć pod tym linkiem.