19 maja 2024

Korzystna forma opodatkowania spółek z o.o. – ryczałt dochodów

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się przekształcanie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyczyną tego trendu jest niewątpliwie bardzo korzystne opodatkowanie spółek kapitałowych, w tym spółek z o.o., ryczałtem od dochodów spółek zwanym popularnie „estońskim CIT”.

Korzyści z opodatkowania ryczałtem

Podstawowym założeniem, na którym opiera się system opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jest brak obowiązku płacenia podatku od tej części dochodu, która nie podlega wypłacie na rzecz wspólników. Dochód pozostający w spółce, na przykład na cele inwestycyjne, zwolniony jest w całości od opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku zachowania całego zysku spółka w ogóle nie płaci CIT.

Obowiązek podatkowy powstanie dopiero z momentem wypłaty całości lub części zysku na rzecz wspólników, lecz dotyczy on wyłącznie tych środków, które zostaną wypłacone. Co więcej, opodatkowanie tych środków jest zauważalnie niższe, niż w przypadku rozliczania na standardowych zasadach.

Należy mieć na względzie, że w modelu opodatkowania ryczałtem, obowiązek zapłaty podatku pojawia się zarówno w momencie wypłaty zysku tytułem dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy, jak i innych form wypłaty zysków na rzecz wspólników w tym tzw. ukrytych zysków, do których zalicza się m.in. wydatki na reprezentację, darowizny czy wynagrodzenia powyżej pięciokrotności wynagrodzenia przeciętnego.

Warunki skorzystania z opodatkowania ryczałtem

Ryczałt od dochodów spółek przewidziany jest dla spółek kapitałowych, do których zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną oraz spółkę akcyjną, a także dla spółki komandytowo-akcyjnej, która co prawda jest spółką osobową, jednak wykazuje wiele podobieństw do spółki akcyjnej.

Ryczałt przewidziany jest dla podmiotów o prostej strukturze własnościowej; aby skorzystać z tej formy opodatkowania, wszystkimi wspólnikami spółki muszą być osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach. CIT estoński nie jest zatem przewidziany dla grup kapitałowych.

Kolejnym warunkiem jest próg zatrudnienia, określony na stosunkowo niskim poziomie 3 osób. Alternatywnie, dopuszczalna jest również współpraca na podstawie umowy zlecenia z co najmniej 3 osobami, pod warunkiem jednak, że łączne wydatki na ich wynagrodzenia odpowiadają co najmniej kwocie trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co istotne, przychody pasywne nie mogą być wyższe od przychodów z aktywnej działalności operacyjnej. Przez przychody pasywne rozumie się m.in. odsetki, prawa autorskie oraz obrót instrumentami finansowymi.

Ostatnim istotnym warunkiem jest to, aby spółka sporządzała sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a nie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Wysokość podatku

Przy opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kwota podatku jest niższa, niż w przypadku standardowego modelu opodatkowania spółek, a także niższa niż w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych przez przedsiębiorców jednoosobowych. Jest tak z tego powodu, że system estońskiego CIT przewiduje mechanizm odliczania CIT od PIT płaconego przez wspólnika z tytułu otrzymanej dywidendy. Pomimo zatem, że stawki CIT wynoszą 10 lub 20%, to po zastosowaniu odliczenia, PIT wynosi 10% dla małych podatników lub 5% dla pozostałych spółek. 

Finalnie efektywna stopa oprocentowania wypłacanych zysków w modelu ryczałtu od dochodów spółek wynosi 20% dla małych podatników oraz 25% dla pozostałych spółek.

Podsumowanie

Ryczałt od dochodów spółek jest bardzo silnym argumentem za rozważeniem zmiany formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o. Umożliwia on nie tylko całkowite zwolnienie z podatku dochodów niewypłacanych na rzecz wspólników, ale również zauważalnie niższe opodatkowanie środków, które zostały przeznaczone na wypłatę. Warto również pamiętać, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie tylko umożliwia niższe opodatkowanie, ale również zapewnia zwiększone bezpieczeństwo prawne, ponieważ wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania.