12 kwietnia 2024

PKE – status konsultacji ustawy

Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz towarzysząca mu ustawa wprowadzająca (wPKE) przeszły już oficjalnie etap konsultacji publicznych. Obecnie nie podano oficjalnych terminów dalszych prac. Założyć można jednak, że ze względu na wyrok TSUE z 14.03.2024 r. (C-452/22), nakładający na Polskę karę za niewdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE), strona rządowa będzie dążyć do uchwalenia ustawy możliwie najszybciej, tj. przed wakacyjną przerwą w pracy Sejmu i Senatu.

Do ustawy złożono szereg postulatów, których autorami były zarówno izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i organy publiczne zaangażowane w proces legislacyjny. Szczególnie istotne są postulaty zgłaszane przez podmioty publiczne. Stanowiska tych organów mogą mieć bowiem znaczenie dla rozpatrywania propozycji złożonych przez branżę. W tym zakresie warto wskazać, że:

  1. Prezes UOKIK podnosi potrzebę dalszego zaostrzenia zasad zmiany umów abonenckich, w tym wprowadzania podwyżek. Zdaniem UOKIK, wprowadzanie takich zmian w umowach na czas określony powinno być dopuszczone nie tylko w sytuacji, na którą dostawca nie miał wpływu, ale której dodatkowo nie mógł także przewidzieć. To stanowisko zapowiada trudne odnośnie postulatów rynku telekomunikacyjnego, który domaga się złagodzenia zasad zmiany umów abonenckich.
  2. KRRiT nie zakwestionowała usunięcia z wPKE przepisów Lex Pilot, co potwierdza jedynie, że nie ma obecnie woli powrotu do podobnych regulacji.
  3. Prezes UKE złożył szereg postulatów co do zmian zasad raportowania infrastruktury oraz uzyskiwania dostępu do nieruchomości (art. 30 megaustawy). Postulaty te nie wydają się istotnie zmieniać reguł w omawianym zakresie. Co istotne, nie sprzeciwiono się usunięciu niekorzystnych zmian w art. 30 megaustawy w zakresie odpłatności za dostęp do nieruchomości, gdy instalowana infrastruktura służy nie tylko podłączeniu tej nieruchomości.
  4. UKNF postuluje uzyskanie szerszego dostępu do danych stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną.

Biorąc pod uwagę treść stanowisk organów publicznych, kluczową kwestią w toku dalszych konsultacji ustawy wydają się zasady zmian umów abonenckich. W tym przedmiocie sześć izb reprezentujących rynek telekomunikacyjny złożyło wspólne stanowisko z propozycjami zmian legislacyjnych. W piśmie tym wykazano, iż żaden z wiodących operatorów w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Belgii czy Włoszech nie spełniłby wymogów UOKIK, a we wszystkich tych krajach wprowadzanie zmian w umowach dopuszczone jest na zdecydowanie bardziej liberalnych warunkach. Prawnicy Kancelarii brali aktywny udział w przygotowaniu projektu pisma. Ze stanowiskiem można zapoznać się pod linkiem: KLIK.