19 lipca 2022

Podsumowanie prac Komisji Prawniczej nad projektem PKE i przepisami wprowadzającymi PKE

Jan Ewertowski, prawnik, Kancelaria Prawna Media

Na stronie internetowej RCL opublikowano protokół z posiedzenia komisji prawniczej działającej przy Rządowym Centrum Legislacji (RCL) która zajęła się projektami: ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz ustawy wprowadzającej ustawę PKE (wPKE).

Na podstawie ww. protokołu można stwierdzić, że na tym etapie prac legislacyjnych w PKE i wPKE nie pojawiły się rewolucyjne zmiany. Większość wprowadzonych do PKE i wPKE modyfikacji ma charakter redakcyjny i porządkowy (zmiany kolejności jednostek redakcyjnych, poprawienie wyliczeń  i odesłań itd.).

Jednakże, komisja prawnicza przedstawiła i zarekomendowała także wprowadzenie pewnych zmian merytorycznych do omawianych projektów w dalszych pracach legislacyjnych. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian z perspektywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Zmiany w PKE:

 1. przepisy o dostępie telekomunikacyjnym: rekomendacja komisji prawniczej dot. art. 170 PKE może skutkować rozszerzeniem obowiązku prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy o dostępie w zakresie połączenia sieci na umowę w zakresie interoperacyjności usług – co znamienne, zmiana została przedstawiona na wniosek MC (wnioskodawcy projektu);
 2. doręczanie informacji przedumownych: zmieniono art. 280 PKE, w którym doprecyzowano, że informacje przedumowne mają być doręczane na papierze lub trwałym nośniku;
 3. narzędzie do monitorowania zużycia usługi: Komisja zarekomendowała, aby w art. 311 ust. 2 PKE uzupełnić, że dostawca jest obowiązany poinformować użytkownika o całkowitym wykorzystaniu limitu usługi. Biorąc pod uwagę aktualną treść projektu, nie sposób ustalić jakie konkretnie zmiany są rekomendowane oraz czy nie zmierzają one do ograniczenia 48 godzinnego buforu przyznanego dostawcom usług w sieciach stacjonarnych;
 4. komisja zarekomendowała także dodanie do art. 311 PKE nowego ustępu 4 statuującego listę stron internetowych niewpływających na limit transmisji danych (lista byłaby publikowana w BIP ministra właściwego ds. informatyzacji – aktualnie MC);
 5. reklamacje i prawo rozwiązania umowy z powodu złej jakości usługi komunikacji elektronicznej: rekomendacja dotycząca art. 373 PKE zakłada doprecyzowanie, że przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się terminowe wysłanie odpowiedzi zawierającej informację o jej uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem;
 6. rekomendowana przez komisję prawniczą zmiana art. 373 PKE zakłada także, że rozporządzenie dookreślające szczegóły procedury reklamacyjnej powinno uwzględniać wytyczną maksymalnego uproszczenia i zapewnienia przejrzystości tej procedury;
 7. Przechowywanie danych o usługach: 389 PKE: komisja prawnicza zarekomendowała skrócenie terminu przechowywania danych o wykonanych usługach w zakresie umożliwiającym ustalenie należności za wykonanie tych usług oraz rozpatrzenie reklamacji z co najmniej 12 miesięcy do 12 miesięcy;
 8. zmiany w słowniczku definicji (art. 2 PKE) i inne zmiany: wprowadzono lub zarekomendowano modyfikacje definicji ustawowych, których analiza w oparciu o sam protokół nie jest jednak możliwa. Należy w tym zakresie oczekiwać nowego tekstu projektu.

W protokole zawarto wzmiankę o planach KPRM co do przeglądu PKE pod kątem ujednolicenia przepisów dotyczących składana pism/formularzy.

Zmiany w wPKE:

 1. wejście w życie nowych przepisów: modyfikacja art. 1 wPKE skutkująca usunięciem 7 dniowego vacatio legis na przepisy o opłacie telekomunikacyjnej i za numerację/częstotliwości (art. 23 PKE);
 2. stosowanie PKE do umów zawartych pod ustawą Prawo telekomunikacyjne: 86 ust. 6 wPKE: z protokołu wynika, że „doprecyzowano” sposób komunikacji zmian w umowach abonenckich w zakresie prawa wypowiedzenia, ale nie opisano bliżej w jaki sposób zostało to doprecyzowane, zatem charakter i zakres ww. „doprecyzowania” będzie można w sposób satysfakcjonujący określić dopiero po opublikowaniu projektu wPKE uwzględniającego zmiany o których mowa w protokole;
 3. opłata telekomunikacyjna: komisja prawnicza zarekomendowała w odniesieniu do art. 92 wPKE doprecyzowanie sposobu obliczania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej (szczegółowe informacje w tym zakresie przyniesie dopiero tekst wPKE uwzględniający zmiany o których mowa w protokole).