13 czerwca 2024

Prawo komunikacji elektronicznej w pytaniach i odpowiedziach (1)

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej <link> wraz z towarzyszącym mu projektem Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej <link> wpłynęły już do Sejmu. Przed nami maraton (a może sprint?) prac parlamentarnych.

Na ostatniej prostej do projektu zostały wprowadzone dwie istotne zmiany. Przede wszystkim Projektodawca zdecydował wrócić do wcześniej przedstawionego pomysłu tzw. zakazu sprzedaży usług telekomunikacyjnych w formule door2door. Po drugie, podstawowy okres vacatio legis został skrócony z sześciu do trzech miesięcy.

Podczas niedawnej konferencji PIKE przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji nie zapowiedział kolejnych, znaczących zmian w projektach. Można
się zatem spodziewać, że ustawy wejdą w życie w kształcie zbliżonym do już nam znanego. Wyjątkiem mogą być regulacje dotyczące zmian umów abonenckich i regulacji funkcjonowania klauzul modyfikacyjnych – istotne jest jednak stanowisko Prezesa UOKiK.

Pomimo że prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej trwają już ponad cztery lata, warto przybliżyć zmiany, jakie spotkają sektor telekomunikacyjny. W tym i nadchodzących wydaniach Biuletynu Kancelarii Prawnej Media przedstawimy kolejne zagadnienia związane
z nowymi przepisami.
Będziemy pisali o kwestiach proceduralnych, przepisach konsumenckich, współpracy międzyoperatorskiej, dostępie
do nieruchomości i infrastruktury oraz wszystkich innych zagadnieniach, tak aby nowe przepisy budziły jak najmniej wątpliwości.

Dzisiaj rozpoczynamy z pytaniami dotyczącymi wpływu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej na obowiązujące przepisy oraz zarysujemy problem zmian w opłacie telekomunikacyjnej, opłacie za prawo do dysponowania częstotliwością oraz opłacie za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

Zachęcamy do lektury! A w razie dalszych pytań – zachęcamy do kontaktu.

1. Kiedy nowe regulacje w Prawie komunikacji elektronicznej wejdą w życie?

Wszystko zależy od tego, kiedy ustawę uchwali Sejm, czy Senat naniesie poprawki i kiedy podpisze ją Prezydent. Zapowiedzi przedstawicieli Rządu wskazują, że prawo komunikacji elektronicznej to jeden z priorytetów prac Ministra Cyfryzacji <link> oraz <link>. Można się zatem spodziewać,
że prace parlamentarne nie będą się przedłużać i zakończą się latem lub wczesną jesienią (zainteresowanych szczegółami procesu legislacyjnego
w Sejmie zachęcam do lektury artykułu
<link>). Warto pamiętać, że opóźnieniem w uchwaleniu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej interesuje się Komisja Europejska <link>, co z pewnością wpływa mobilizująco na Rząd.

Co dla nas jest kluczowe: nowa ustawa w znakomitej większości wejdzie w życie trzy miesiące od publikacji w Dzienniku Urzędowym. Te trzy miesiące od zakończenia prac parlamentarnych to realna perspektywa czasowa na wdrożenie nowych przepisów. Ponieważ jest to krótki okres, warto już rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowych regulacji.

Pamiętajmy, że wraz z wejściem w życie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej uchylona zostanie ustawa Prawo telekomunikacyjne z 2004 roku (ale niecała! obowiązujące, do czasu uchwalenia „dużej” zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, pozostaną przepisy Rozdziału VIIa „Bezpieczeństwo i integralność sieci i usług telekomunikacyjnych”). Zmienione zostaną również przepisy kilkudziesięciu innych ustaw, m.in. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawa), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo pocztowe, ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy
o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej oraz wiele innych.

2. Czy to prawda, że opłaty za numerację oraz za częstotliwości wzrosną kilkukrotnie?

Być może wzrosną, ale na dzisiaj nie ma pewnych informacji. Przepisy ustawy podwyższają maksymalny próg opłat. Konkretna wysokość opłat
za numerację i częstotliwości zostanie ustalona dopiero we właściwych rozporządzeniach odpowiednio Rady Ministrów
oraz Ministra Cyfryzacji. Przedstawione projekty rozporządzeń (trzeba wyraźnie zaznaczyć, że bardzo wstępne projekty) nie przewidują podwyżek. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji w mniej i bardziej formalnych wystąpieniach zapewniają, że wysokość opłat w ostatecznych rozporządzeniach nie będzie
w maksymalnej wysokości wskazanej
w ustawie. Z pewnością trzeba monitorować dalszy proces legislacyjny tych rozporządzeń.

Co innego z opłatą telekomunikacyjną. Obecnie (w uproszczeniu) maksymalny wskaźnik tej opłaty wynosi maksymalnie 0,05 rocznych przychodów, zaś „próg wejścia” przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do obowiązku zapłaty wynosi 4 miliony rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Projekt przewiduje podniesienie maksymalnego wskaźnika opłaty trzykrotnie – do wysokości 0,15 rocznych przychodów, przy jednoczesnym ustalenia „progu wejścia” na tysięczną krotność przeciętnego wynagrodzenia -tj. około 8 milionów złotych.

Należy pamiętać, że wpływ z opłaty ma pokrywać koszty realizacji zadań w zakresie telekomunikacji przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i Prezesa UKE. Jeżeli koszty są niższe, wskaźnik ustalony na dany rok nie musi zostać ustalony w maksymalnej wysokości.

3. Oprócz ustawy prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorcy muszą stosować kilkadziesiąt rozporządzeń. Czy przedsiębiorcy od razu będą musieli wdrażać również nowe rozporządzenia?

Przepisy przejściowe, zawarte w projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, wskazują, że wszystkie dotychczas wydane rozporządzenia zachowują moc przez dwa lata od publikacji ustawy.

Zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji wskazują, że rozporządzenia (kilkadziesiąt!) będą wydawane stopniowo, niektóre szybciej.
W szczególności, szybciej mogą zostać wydane rozporządzenia dotyczące opłat.

4. Co z tzw. Megaustawą (ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych? Czy ta ustawa jest uchylana tak samo jak prawo telekomunikacyjne i przestaje obowiązywać?

Megaustawa pozostaje jako odrębna ustawa regulująca inwestycje telekomunikacyjne. Przejdzie jednak istotne zmiany – szczegółowo wskazane
w projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.

Wśród najbardziej istotnych zmian należy wymienić zmiany dotyczące zapewnienia dostępu – w tym w zakresie dostępu do budynku
i nieruchomości. Szczegółowe omówienie zmian znajdzie się w jednym z kolejnych odcinków cyklu Prawo komunikacji elektronicznej
w pytaniach i odpowiedziach. Zapraszamy śledzenia naszych publikacji i do lektury!