25 czerwca 2024

Prawo komunikacji elektronicznej w pytaniach i odpowiedziach (2)

Kontynuujemy cykl bliższego poznania nowych przepisów ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Ustawa jest już opracowywana na podkomisji sejmowej Komisji Cyfryzacji i Nowych Technologii. Zapowiedzi parlamentarzystów sugerują zakończenie prac parlamentarnych jeszcze przed przerwą wakacyjną. Jeżeli trzymiesięczne vacatio legis zostanie utrzymane, ustawa może wejść w życie jeszcze przed końcem roku.  

5. Od czego zacząć wdrażanie przepisów Prawa komunikacji elektronicznej?

 Podstawowym pytaniem, jakie zada sobie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny – czy w związku z nowymi przepisami trzeba będzie coś zrobić? 

Krótka odpowiedź brzmi: tak, każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie musiał podjąć działania wdrożeniowe. Charakter tych działań zależy od profilu prowadzonej działalności telekomunikacyjnej. 

Największe i niewątpliwie najbardziej angażujące przedsiębiorców telekomunikacyjnych będą dotyczyć współpracy z abonentami. Przepisy abonenckie przechodzą małą rewolucję i każdy PT świadczący usługi detaliczne będzie musiał dostosować umowy abonenckie (zarówno te przyszłe, jak i już obowiązujące!) do nowych wymogów. Jak pisaliśmy w poprzednim artykule <link> vactio legis obowiązywania nowych przepisów to trzy miesiące. Nowe warunki umów co do zasady muszą być komunikowane abonentom z miesięcznym wyprzedzeniem. Tak więc od wejścia w życie przepisów do wysyłki abonentom informacji o zmianach nie będzie dużo czasu. Warto rozpocząć przygotowania już teraz

Warto rozważyć, czy zebrane zgody marketingowe zachowają ważność. O tym szerzej piszemy poniżej.  

6. Czy trzeba będzie coś uzupełniać w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych oraz w Rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonym przez Prezesa UKE?

Tak! Z jednej strony, zgodnie z przepisami przejściowymi w ustawie wprowadzającej PKE, obydwa rejestry, opisane przecież w ustawie Prawo telekomunikacyjne, stają nowymi rejestrami, opisanymi w ustawie Prawo komunikacji elektronicznej. Ustawodawca przesądził również, że dotychczasowe wpisy pozostają ważne. 

Z drugiej jednak, każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny musi pamiętać, że w terminie 6 miesięcy jest obowiązany do uzupełnienia następujących danych: 

  • imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z Prezesem UKE; 
  • krótki opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub powiązanych usług, których dotyczy wniosek; 
  • planowaną datę rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej, a w przypadku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego albo innego państwa określonego w art. 5 ust. 2 – również planowaną datę zakończenia działalności; 
  • adres strony internetowej wnioskodawcy, jeżeli taką stronę posiada. 

 Z kolei podmioty wpisane do Rejestru JST są obowiązane uzupełnić tylko o jeden punkt: 

  • imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z Prezesem UKE. 

 Ustawa wskazuje, że ostateczną sankcją za niezrealizowanie powyższego obowiązku w terminie 6 miesięcy jest wykreślenie z właściwego rejestru! (kto wie, sankcja może nawet cięższa niż kara administracyjna).  

Na marginesie warto zaznaczyć, że kolejne obowiązki z uzupełnieniem rejestrów dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych pojawią się po uchwaleniu procedowanej właśnie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Będziemy informowali na bieżąco! 

7. Czy dane w rejestrze numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie wymagają aktualizacji lub uzupełnienia?

Tak! Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (usługę o podwyższonej opłacie) będzie obowiązany do uzupełnienia wpisu o numer NIP. Termin na realizację tego obowiązku będzie wynosił trzy miesiące.  

Pozostałe dane zostaną przeniesione z mocy ustawy.  

Sankcją za niezrealizowanie obowiązku uzupełnienia wpisu będzie wykreślenie z rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie 

8. Zmieniają się przepisy dotyczące zgód marketingowych. Czy dotychczas zebrane pozostaną ważne?

Z jednej strony, ustawa przesądza, że zgody na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zebrane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność 

Jednak jest haczyk. Zgody pozostają ważne – tylko jeżeli sposób wyrażenia zgody odpowiada warunkom określonym w uchwalanej właśnie ustawie Prawo komunikacji elektronicznej. Jakie są to warunki? W projekcie wskazano (powtarzając za obecnie obowiązującym Prawem telekomunikacyjnym): Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych.  

Oznacza to, że marketingowa baza danych – zebrana dotychczas na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – powinna zostać oceniona pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Upraszczając, jeżeli zbieraniu zgód odpowiadało warunkom określonym w RODO (konkretność, dobrowolność itd.), jest duża szansa, że baza będzie mogła być nadal wykorzystywana. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.